Nieuws

2022 – het jaar van het unitair octrooi?

Sinds 19 januari 2022 is de kans reëel dat nog dit jaar het unitair octrooi en het eengemaakt octrooigerecht (UPC) van start gaan.

Met het unitair octrooi zou een Europees octrooi in minstens 17 landen tegelijk gevalideerd kunnen worden, waar dit op vandaag nog steeds per land dient te gebeuren.

Het eengemaakt octrooigerecht wordt bevoegd om recht te spreken met betrekking tot geldigheid van en inbreuk op unitaire octrooien en Europese octrooien.

Verder verloop

Na jaren overleg en meerdere hindernissen trad op 19 januari 2022 dan toch eindelijk het protocol voor voorlopige toepassing in werking.

In een eerste periode, die volgens berichten van het voorbereidende comité zo’n 8 maanden zal duren, worden praktische zaken geregeld, zoals het benoemen van rechters, het aanwerven van personeel, het inrichten van gebouwen en het lanceren van de ondersteunende softwaresystemen.

In de herfst van 2022 zou dan de zogenaamde Sunrise periode starten, waarbij het unitair octrooi en het eengemaakt octrooigerecht 3 à 4 maanden later in werking kunnen treden. Vanaf dan kunnen verleende Europese octrooien niet enkel nationaal gevalideerd worden, maar naar keuze ook in een groep van landen die tot dit systeem toetrad. Voorlopig zijn dit 17 landen (Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Zweden, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië en Zweden), maar er wordt verwacht dat tegen de eigenlijke start nog bijkomende landen het nodige zullen doen opdat ook hun land onder het unitair octrooi zal vallen.

We houden jullie op de hoogte van het verdere verloop en informeren jullie in de komende maanden over wat dit voor jullie Europese octrooiaanvragen kan betekenen.

Lees meer

Update Brexit

Nu december is aangebroken, komt ook de Brexit dichtbij. Wat verandert er op het gebied van EUmerken /modellen en welke actie is vereist?

In bijlage vindt u schematisch overzicht van de veranderingen. Als er enige actie nodig is, zullen wij u persoonlijk informeren.

Klik hier voor schema Update BREXIT

Lees meer

Franse oppositieprocedure vanaf 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 kan oppositie ingediend worden tegen verleende Franse nationale octrooien. Dit is een nieuwe manier om de geldigheid van een Frans octrooi te betwisten, die goedkoper is dan de bestaande nietigheidsprocedure. Na verlening van een Frans octrooi krijgt men 9 maanden de tijd om een oppositieprocedure te starten. De oppositieprocedure wordt dan beslist door de Franse officiële dienst INPI, terwijl de nietigheidsprocedure door een Franse rechtbank beslist wordt.  

We helpen u vanuit KOB graag met verdere informatie over deze oppositieprocedure en zijn u ook graag van dienst om uw belangen te verdedigen in een Franse oppositieprocedure. 

Lees meer

Vertraging voor het Europees eenheidsoctrooi

Het Duitse Constitutioneel Hof maakte vrijdagochtend 20 maart 2020 een langverwachte uitspraak bekend over een klacht tegen de Duitse wetgeving ter uitvoering van het verdrag van het eengemaakte octrooigerecht (UPC). Het Hof besliste op 13 februari 2020 dat de Duitse uitvoeringswetgeving niet met de hiervoor vereiste gekwalificeerde meerderheid werd goedgekeurd. Hierdoor stopt voorlopig de ratificatie van Duitsland van dit verdrag. Dit betekent een nieuwe vertraging voordat het UPC-verdrag en het eenheidsoctrooi in werking kunnen treden. Tot zolang kan een verleend Europees octrooi enkel land per land gevalideerd worden. Het in meerdere landen tegelijk valideren van een Europees octrooi is op de lange baan geschoven.

Lees meer

31/01/2020 Brexit: wat moet u weten? (Update)

 

Voor uw EUmerken, modellen en octrooien verandert er na vrijdag niets. Wij zullen de merkeigenaars tijdig verwittigen indien enige actie vereist is.

Klik op de infografiek hieronder.

Infografiek BREXIT 2012020

Lees meer

Brexit en octrooien: wat als er geen deal is tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU?

De overheid van het VK heeft op 24 september ll. naar aanleiding van de naderende deadline van 29 maart 2019, een aantal adviezen gepubliceerd met betrekking tot octrooien voor het scenario waarin geen deal zou bereikt worden tussen het VK en de EU.

Wij zetten de (voorlopige) basisprincipes op een rijtje.

  1. Voor bestaande Europese octrooien die gevalideerd en in stand gehouden zijn in het VK, voor bestaande Europese octrooiaanvragen en voor nieuwe Europese octrooiaanvragen.

Hiervoor zijn er geen wijzigingen aangezien het Europees octrooiverdrag losstaat van de Europese Unie.

 

  1. Aanvullende beschermingscertificaten, biotechnologische uitvindingen, dwanglicenties, uitzonderingen op inbreuk m.b.t. testen

Met betrekking tot octrooien zijn er slechts een beperkt aantal EU wetgevingen. Deze wetgevingen hebben onder meer betrekking tot aanvullende beschermingscertificaten, biotechnologische uitvindingen, dwanglicenties en uitzonderingen op inbreuk m.b.t. testen. Deze wetgevingen zijn integraal opgenomen in de wetgeving van het VK en het VK voorziet om deze in de nationale wetgeving te behouden.

 

  1. Europees eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht

Indien het Europees eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht in werking treden, zal er moeten beslist worden of het VK lidstaat kan blijven van de verdragen met betrekking tot het Europees eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht. Indien het VK geen lidstaat kan blijven, dan voorziet het VK om aan Europese eenheidsoctrooien equivalente rechten tot te kennen.

 

Wij volgen de verdere evoluties in dit verband nauwgezet op. Mocht u hierover vragen hebben, aarzel niet onze gemachtigden te contacteren.

De officiële mededeling kan u nalezen op Patents if there’s no Brexit deal

 

 

Lees meer

Brexit en IP: wat als er geen deal is tussen de UK en de EU?

De overheid van de UK heeft op 24 september ll. naar aanleiding van de naderende deadline van 29 maart 2019 een aantal adviezen gepubliceerd met betrekking tot merken en modellen voor het scenario waarin geen deal zou bereikt worden tussen de UK en de EU.

Wij zetten de (voorlopige) basisprincipes  op een rijtje.

1.Voor bestaande EU merk- en modelregistraties voorziet de UK in de creatie van gelijkwaardige rechten in de UK die overeenstemmen met de bestaande EU rechten.

Ook wanneer geen overeenkomst wordt bereikt, bevestigt de overheid de blijvende bescherming van de bestaande rechten in de EU. De nieuwe rechten in de UK zouden verkregen worden “at minimal administrative burden”. De draagwijdte van de “minimale administratieve last” is op vandaag nog onduidelijk.

Wanneer wel een overeenkomst wordt bereikt, streeft men een “automatische en kosteloze omzetting” na.

2. Voor lopende EU merk- en modelaanvragen voorziet men een overgangsperiode van negen maanden om voor de lopende merk- of modelaanvraag een corresponderende aanvraag in te dienen in de UK. De aanvrager kan het merk of model indienen in de UK en zal hierbij de oorspronkelijke depotdatum (of prioriteitsdatum) behouden.

De praktische details voor deze regeling moeten nog worden uitgewerkt. Dit is dan ook het moeilijkste scenario: wat gebeurt er wanneer het merk voorlopig geweigerd wordt door het EUIPO, wanneer er opposities lopen tegen de merkaanvraag,… ? De bescherming van uw merk of model, dat nog niet geregistreerd is in de UK op het moment van de Brexit, wordt hierdoor onzeker.

Wanneer de UK voor u een belangrijke markt is, kan het dan ook aangewezen zijn om vanaf nu een aparte bescherming aan te vragen voor de UK.

3. Voor het niet-geregistreerde gemeenschapsmodel wordt de blijvende bescherming in de UK gegarandeerd voor alle modellen die op datum van uittreding onder deze bescherming vallen.

Daarnaast zal de UK ook een eigen niet-geregistreerd UK model creëren vanaf datum van uittreding. Dit model krijgt de naam “supplementary unregistered design right”.

Wij volgen de verdere evoluties in deze zaak nauwgezet op. Bij vragen hierover, aarzel niet onze gemachtigden te contacteren.

ucsxek7ahy6d_wd640

De officiële mededeling kan u nalezen op  Gov.uk

Lees meer

Belangrijke wijzigingen Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom gaan in op 1 juni 2018

Doorhaling merkregistratie wordt mogelijk bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE).

Een wijziging van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom maakt het vanaf 1 juni 2018 mogelijk om de doorhaling van een merkregistratie te vorderen in een procedure voor het BBIE.

Voorheen kon een dergelijke vordering tot nietigheid van een merkregistratie enkel ingediend worden bij een daarvoor bevoegde nationale rechtbank.

De mogelijkheid om de doorhalingsvordering bij deze rechtbanken in te dienen, blijft uiteraard bestaan.

Zo zal de nietigheid kunnen gevorderd worden van merken die niet – of niet langer – over voldoende onderscheidend vermogen beschikken; van merkregistraties die niet voldoen aan de gebruiksplicht en van merkregistraties die identiek of overeenstemmend zijn met oudere merken.

 

Bescherming bekende merken.

 Vanaf 1 juni kan een bekend merk gebruikt worden als oppositiegrond of als nietigheidsgrond tegen een jonger overeenstemmend merk voor niet-soortgelijke waren en diensten, als daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

 

Bevoegdheid Benelux Gerechtshof wordt uitgebreid.

Vanaf 1 juni zal bij het Benelux-Gerechtshof een nieuwe tweede kamer worden toegevoegd, die zal fungeren als een beroepsinstantie. Deze zal bevoegd zijn om te oordelen over beslissingen van het BBIE.

De bevoegdheid van de drie nationale gerechtshoven (het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof Den Haag en het Cour d’Appel de Luxembourg) voor beroep tegen weigering- en oppositiebeslissingen, getroffen door het BBIE wordt geschrapt.

Door de samenvoeging van de drie bestaande beroepsinstanties in één orgaan wil men meer eenduidige beslissingen verkrijgen.

 

De merken- en modellengemachtigden van KOB NV kunnen u in alle bovenvermelde procedures bijstaan.

Lees meer

26/04/2018: WorldIPday #aandacht voor innovatieve en creatieve vrouwen

WorldIPDay 2018 WIPO #worldipday

World IPday 2018 (1)

Lees meer

UK ratificeert UPC

Op 26 april 2018 – niet toevallig World IP day – ratificeerde UK als 16e land het UPC agreement (verdrag voor het eengemaakt octrooigerecht).
Om in werking te treden, dient nu enkel nog Duitsland dit verdrag te ratificeren. In Duitsland loopt hiervoor nog een gerechtelijke procedure die in de loop van dit jaar afghandeld wordt.
Indien de ingediende klacht tegen de zomer afgewezen wordt, wordt het vanaf begin 2019 mogelijk Europese octrooien als unitair octrooi te valideren.

Lees meer